TELEFON: +381 21 531 475Tel./fax.021 303 4636E-MAILinfo@medicalshop.co.rsRADNO VREME:PONEDELJAK - PETAK 07:30-15:00

MEDICINSKI APARATI I POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL


INSTRUTON-E

Instruton E

Enzimski deterdžent za čišćenje medicinskih instrumenata i opreme. KONCENTRAT!

• Radni rastvor je aktivan 1 dan (promena se vrši i ranije, kada naslage prekriju dno posude)!
• Koristiti vodu sobne temperature za pripremu radnog rastvora!
• Radni rastvor se može zagrevati do maksimalno 40°C, radi poboljšanja efekta čišćenja!
• Instruton E samodejstvujući otklanja organske materije: čišćenje se vrši potapanjem!
• Kod jačeg zaprljanja povećati koncentraciju i/ili kontaktno vreme!
• Instruton E se može koristitit manuelno, u ultrasoničnim kadama ili mašinama!
• Instruton E je kompatibilan sa svim ANTISEPTICA dezificijensima za instrumente (npr. Combi Instruments-N, Triacid N, itd.)!
• Isprati instrumente nakon vađenja iz radnog rastvora!
• Instruton E je biodegradibilan! Iskorišćeni radni rastvor ispušta se u slivnik uz ispiranje vodom.
• Ne mešati sa drugim proizvodima/hemikalijama!
• Držati na sobnoj temperaturi! Ne izlagati direktnim sunčevim zracima i drugim izvorima toplote!
• Izbegavati direktan kontakt sa koncetratom i radnim rastvorom (koristiti zaštitne rukavice i zaštitu za oči/lice)!

• U slučaju direktnog kontakta isprati vodom i zatražiti savet lekara!

Copyright by Medical shop 2017. All rights reserved.