TELEFON: +381 21 531 475Tel./fax.021 303 4636E-MAILinfo@medicalshop.co.rsRADNO VREME:PONEDELJAK - PETAK 07:30-15:00

MEDICINSKI APARATI I POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL


COMBI INSTRUMENTS-N

Combi-Instruments-N

Aldehidni dezificijens i deterdžent za instrumente i opremu sa širokim spektrom dejstva.
KONCENTRAT!

• Radni rastvor je aktivan maksimalno 14 dana (promena se vrši i ranije, kada naslage prekriju dno posude)!
• Koristiti vodu sobne temperature za pripremu radnog rastvora!
• Kvalitet vode (tekuće ili destilovane) za pripremu radnog rastvora odeđuje korisnik prema potrebi!
• Instrument na kome ima organskih materija, pre potapanja u Combi Instruments – N, obavezno potopiti u kompatibilni deterdžent za instrumente (Instruton ili Instruton E)!
• Dezinfekcija se vrši potapanjem! Koristiti posude sa poklopcem!
• Temeljno isprati instrumente nakon vađenja iz radnog rastvora!
• Pridržavati se tačne koncentracije i kontaktnog vremena!
• Ne mešati sa drugim proizvodima/hemikalijama!
• Držati na sobnoj temperaturi! Ne izlagati direktnim sunčevim zracima i drugim izvorima toplote!
• Štetan je ako se udiše i ako se proguta!
• Radni rastvor držati u zatvorenoj posudi!
• Koristiti samo u dobro provetrenim prostorijama!
• Izbegavati direktan kontakt sa koncetratom i radnim rastvorom (koristiti zaštitne rukavice i zaštitu za oči/lice)!
• U slučaju direktnog kontakta isprati vodom i zatražiti savet lekara!

Copyright by Medical shop 2017. All rights reserved.