DESCOCID

Descocid

Bezaldehidni dezinficijens i deterdžent za površine i opremu. KONCENTRAT!

• Radni rastvor se priprema svaki dan svež (promena se vrši i ranije,  ako je zamućen ili ako se uoči prljavština ili talog)!
• Koristiti vodu sobne temperature za pripremu radnog rastvora!
• Radni rastvor je aktivan 24 h!
• Tretman površine se vrši ručno (prebrisavanjem ili preprskavanjem) ili mašinski – tretirana površina mora ostati vlažna!
• Pridržavati se tačne koncetracije i kontaktnog vremena!
• Ukoliko je površina prethodno tretirana sa drugim preparatom, pre upotrebe Descocid-a dobro isprati vodom!
• Ne mešati sa drugim proizvodima/hemikalijama!
• Držati na sobnoj temperaturi! Ne izlagati direktnim sunčevim zracima i drugim izvorima toplote!
• Izbegavati direktan kontakt sa koncetratom i radnim rastvorom (koristiti zaštitne rukavice i zaštitu za oči/lice)!
• U slučaju direktnog kontakta isprati vodom i zatražiti savet lekara!